Политика по Качеството

ПОЛИТИКА НА “СЕЛТ” ООД

 

Успешното развитие на “СЕЛТ” ООД се дължи изключително на постоянното изучаване на потребностите на пазара, нивото на конкурентните фирми и удовлетвореността на клиентите. В това отношение ни помага систематизирането на процесите, извършвани във фирмата, тяхното управление по професионален и успешен начин. Фирмата непрекъснато подобрява качеството и безопасността на предлаганите продукти от областта на битовата химия, като по този начин отговаря на съвременните тенденции на пазара, изискванията за опазване на околната среда и запазва своето устойчиво развитие в годините.

Ние знаем, че само доволните клиенти осигуряват база за по-нататъшен растеж, бъдещи инвестиции и сигурност на нашите работни места. Това определя и основните ни цели:

 

ПРЕДЛАГАНЕ НА РАЗНООБРАЗНА И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ПОВИШАВАНЕ НА КЛИЕНТСКОТО ЗАДОВОЛСТВО

ДА СМЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ В БРАНША

    Тези цели ще постигнем чрез:

 • определяне контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението на качеството и управлението на околната среда, както и промените в тях
 • определяне и периодично разглеждане на всички изисквания на организацията, клиентски изисквания и на други заинтересовани страни, свързани с управлението на качеството и околната среда
 • определяне рисковете и възможностите за бизнес процесите, включително тези за опазване на околната среда, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите и околната среда, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;
 • постоянно подобряване на качеството и разширяване номенклатурата на нашата продукция с нови екологично щадящи продукти;
 • партньорство и честност в сътрудничеството с нашите клиенти и доставчици;
 • непрекъснато разширяване на вътрешните и външни комуникации с персонала, клиенти, партньори, заинтересовани страни за установяване на удовлетвореността от качеството на предлаганите продукти и постигнатите резултати при управлението на околната среда, както и набелязване на общи насоки за постигане на резултати при опазването на околната среда.
 • постоянното повишаване на знанията и квалификацията на нашите служители, което е основа за осъзнаване на тяхната отговорност за качеството на продуктите и опазването на околната среда;
 • разширяване на инвестициите в инфраструктурата, с оглед намаляване на рисковете за околната среда и преди всичко, инвестициите за развитие на персонала;
 • бърза реакция при промяна в обстоятелствата, пазара и очакванията на клиенти и партньори и нормативните изисквания;
 • ефикасни мерки за предпазване на околната среда от замърсяване, изразяващо се в ефективно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно отношение спрямо околната среда;
 • ясно зададени и постоянно контролирани цели по отношение на клиентите, бизнес резултатите и резултатите за опазване на околната среда;
 • периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на продукцията и управлението на околната среда, системен контрол за изпълнението на поставените задачи и отчитане на приноса на всеки член на колектива за постигане на тези цели.
 • удовлетворяване изискванията на нормативната уредба, за осигуряване на качеството на продуктите и услугите, опазването на околната среда, здравето и безопасността на работните места и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
 • разгласяване на настоящата политика сред служителите на дружеството и техния принос за реализацията й.

Управителят и Комитетът по управление са отговорни за внедряването и поддържането на Политиката по качеството и околната среда и поемат ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление.

Всички служители са пряко отговорни за внедряването на Политиката по качеството и околната среда и гарантират нейното изпълнение.

Политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни, имащи отношение към качеството на продуктите и опазването на околната среда.

Политиката по качеството и околната среда се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ПОЛИТИКА, РЪКОВОДСТВОТО НА “СЕЛТ” ООД ПОДДЪРЖА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТГОВАРЯЩА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за постоянно подобряване пригодността, адекватността и ефикасността на системата за управление за повишаване качеството на произвежданите продукти и опазване на околната среда, за изпълнението на обявената настояща политика.

Управител

на “СЕЛТ” ООД: ………………

25.10.2017 г.                            /инж. Георги Петков/