Информационно съобщение

proekt

 

Селт ООД е към края на изпълнение на проект № BG161PO003-2.1.13-0045-0001. По проекта бяха доставени 6 броя високотехнологични машини: 1 бр. Перлова мелница – хоризонтална, високоенергийна, 1 бр. Перлова мелница – вертикална, рециркулираща, 1 бр. Смесител–дисолвер (диспергатор), 1 бр.Смесител – дисолвер за водни бои, 1 бр. Смесител – дисолвер за гъсти маси, 1 бр.Пълначна, обемнодозираща машина.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността, финансовата стабилност и завоюване на нови пазарни позиции от СЕЛТ ООД.

Специфичната цел на проекта е да увеличим обема, качеството и асортимента на производство чрез въвеждане на 6 броя съвременни високотехнологични системи и прибавяне към продуктовата гама на 3 нови продукта.

Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим пазарните си позиции, посредством по-пълно задоволяване на нуждите на съществуващи клиенти и привличане на нови основни клиенти. Използването на съвременни високотехнологични машини ще повиши ефективността на производството.

Предстои отчитане на проекта.